DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Wstęp


Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gok.zolynia.pl/.


Data publikacji strony internetowej: 2017-01-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-02-22.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności


Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Biały, gokzolynia@interia.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 172243061. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, 37-110 Żołynia, ul. Smolarska 1

 

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Smolarskiej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane są ręcznie. Duża ilość miejsc parkingowych Domu Kultury zlokalizowana jest na rynku w Żołyni. Parking jest ogólnodostępny.

 

Korytarze w Gminnym Ośrodku Kultury nie posiadają progów, natomiast sale do ćwiczeń umiejscowione są na parterze i I piętrze obiektu, do których prowadzą schody oraz winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Klatka schodowa wyposażona jest w poręcze co ułatwia poruszanie się.

 

Na parterze i piętrze budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych.

 

 

Filia GOK w Brzózie Stadnickiej, 37-110 Żołynia, Brzóza Stadnicka 103

Pomieszczenia Filii GOK w Brzózie Stadnickiej znajdują się na parterze budynku. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy obiekcie znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczą. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie aby osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim mogła się swobodnie przemieszczać.

Do sali widowiskowej prowadzi osobne wejście od głównej ulicy. Do wejścia prowadzą 4 schodki oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Schody przed wejściem do sali widowiskowej nie są oznakowane. Wejście nie jest zabezpieczone poręczami.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pętli indukcyjnych.

 

W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Do obiektu oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Filia GOK w Smolarzynach, 37-110 Żołynia, Smolarzyny 133

Pomieszczenia Filii GOK w Smolarzynach znajdują się na parterze. Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking utwardzony kamieniem, na parkingu nie ma miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku jest na równym poziomie. Drzwi wejściowe do obiektu przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome

i słabowidzące, nie ma również pętli indukcyjnych.

 

W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.